Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja

 

Az interdiszciplináris módszerrel végzett jogi kutatások tudományos jelentőségét az adja, hogy „többdimenzióssá” teszi a joggal kapcsolatos ismereteinket, így hozzásegít bizonyos jogi jelenségek teljesebb magyarázatához. A kutatócsoportot erre a célra tekintettel 2012-ben alapította meg a Jogtudományi Intézet két kutatója, Gajduschek György és Fekete Balázs, akikhez 2013-tól csatlakozott Bencze Mátyás is.

A csoport fő profilja a különféle joggal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási területek – többek között: elméleti és empirikus jogszociológia, összehasonlító jog, a jog kulturális vizsgálata, jog és irodalom, kritikai elemzés – művelése és eredményeik szélesebb körben történő megismertetése. A műhely egyfelől az ilyen jellegű kutatások akadémiai keretben való művelésére törekszik, másrészről arra, hogy a tevékenységébe minél több külső kutatót bevonva e kutatások egyik intézményi központjává váljon.

A kutatócsoport jelenleg két nagyobb projekten dolgozik:

1. A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés

A kutatás célja a magyar lakosság jogtudatának vizsgálata, ami magában foglalja egyfelől a joggal kapcsolatos ismereteket, másfelől a joggal kapcsolatos attitűdöket; általában pedig arra keresi a választ, hogy milyen tényleges szerepet játszik a jog az emberek gondolkodásában, illetve a társadalom tényleges működésében.

A kutatás magában foglalja a nemzetközi szakirodalom, és az abban megjelenő empirikus vizsgálatok eredményeinek áttekintését, valamint a témában Magyarországon született – mindenekelőtt Kulcsár Kálmán és Sajó András nevével fémjelezhető – eredmények elemző felhasználását. A rendszerváltást követően csak részletkérdéseket vizsgáltak (pl. egyetemi hallgatók joggal kapcsolatos attitűdjei, az intézményi bizalom szerepe), átfogó kutatásra még nem került sor. E projekt e hiányosságot is orvosolni kívánja, nagy hangsúlyt helyezve az empirikus kutatásra. Jelenleg Kulcsár Kálmán első (1967-es) hazai adatfelvételének néhány kérdését ismételten lekérdezve, a jogismeret sajátságaiban történő változások egyes elemeit vizsgáljuk.

A projektet OTKA támogatásból valósítjuk meg (OTKA – 105552 sz. projekt, 2012-2015)

Résztvevő kutatók: Gajduschek György (MTA TK JTI, kutatásvezető), Fekete Balázs (MTA TK JTI), H. Szilágyi István (PPKE-JÁK), Boda Zsolt (MTA TK PTI), Róbert Péter (MTA TK PTI). A kutatásba bekapcsolódott Bencze Mátyás is. Kooperációra törekszünk a témában tevékenykedő más kutató-műhelyekkel is.

2. Az ezredforduló jogelmélete

A projekt célja a hazánkban kevesebb figyelmet kapó, legújabb jogelméleti irányzatok elemző és kritikai bemutatása. Célunk egy olyan kötet elkészítése, melyből az érdeklődő olvasó átfogó képet kaphat ezeknek az irányzatoknak a célkitűzéseiről, szemléletéről, legfontosabb kutatási problémáiról és módszertani újításairól.

Az egyes könyvfejezeteket műhelyviták keretében részletesen, két opponens részvételével megvitatattuk, jelenleg a fejezetek átdolgozás és szerkesztése zajlik.

A projektet az MTA TK JTI támogatásával valósítjuk meg.

Résztvevő kutatók: Fekete Balázs (MTA TK JTI, kutatásvezető), Nagy Zsolt (SZTE-ÁJK), Nagy Tamás (SZTE-ÁJK), Molnár András (SZTE-ÁJK), Szerletics Antal (NKE), Vinnai Edina (ME-ÁJK), Zétényi András (PPKE-JÁK)

Tervezett fejezetek: 1. jog és érzelmek; 2. szociológiai jogelmélet; 3. jog és irodalom; 4. feminista jogelmélet; 5. a virtue jurisprudence; 6. jog és nyelv; 7. kortárs angolszász természetjog.

A kutatócsoport 2013-ban több műhelyvitát is szervezett:

2013. március 7.:

1. Vinnai Edina: Nemzetközi és hazai jog és nyelv kutatások (hozzászólók: H. Szilágyi István és Könczöl Miklós)

2. Nagy Zsolt: Jogszociológiai kutatások az elmúlt három évtizedben (hozzászólók: Gajduschek György és Fekete Balázs)

3. Zétényi András: Az angolszász természetjogi gondolkodás közelmúltja (hozzászólók: Bódig Mátyás és Tattay Szilárd)

2013. május 14.:

1. Fekete Balázs: Jog és érzelmek: veszedelmes viszonyok (hozzászólók: H. Szilágyi István és Szalai Ákos)

2. Szerletics Antal: Erény-jogelmélet (Virtue Jurisprudence) (hozzászólók: Boda Zsolt és Hörcher Ferenc)

2013. Július 9.:

1. Nagy Tamás: „S ő levelemre városunkba jön.” – avagy hány életük van a jog és irodalom kutatásoknak? (hozzászólók: Majtényi Balázs és Falusi Márton)

A kutatócsoport tagjainak publikációi megtekinthetők az MTMT honlapján.

A Csoport kutatási köréhez tartozó, már megjelent publikációk 2013-ban:

Bencze Mátyás: A Comparative Approach to the Evaluation of Evidence from a ‘Fair Trial’ Perspective. In: Attila Badó (ed.): Fair Trial and Judicial Independence, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Springer, 2013, 143-154. o.

Fekete Balázs: Érzelmek és jogtudomány: egy lehetséges megközelítés. Iustum Aequum Salutare, 2013/3. 89–104.

Gajduschek György: A magyar közigazgatás és közigazgatástudomány jogias jellegéről. Politikatudományi Szemle 21:(4) pp. 29-49. (2012)

 

___________________________

A kutatócsoport vezetője

___________________________

A kutatócsoport tagjai

___________________________

 

 

Vissza az előző oldalra