Fiatal kutatói álláspályázat 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Főigazgatója pályázatot hirdet
fiatal kutató közalkalmazotti munkakör betöltésére
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetbe

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében az alábbi kutatási témában: A pénz és a kamat magánjogi megközelítései
 • A fiatal kutató a pénz és a kamat magánjogi elemzésének egyes kérdéseire vizsgálja, preferáltan egyúttal hasonló témájú PhD disszertáció keretében. A téma kutatásához elengedhetetlen a pénz gazdasági és jogi természetének együttes vizsgálata: a pénz fogalmának közgazdaságtani, jogtörténeti elemzése, a pénz jogi vonatkozásainak feltárása (dologi jogi, kötelmi jogi vonatkozások), a pénz mint speciális szolgáltatás és a kamat mint az idegen pénz használatának ára összehasonlító jogi elemzése a jelentős európai jogrendszerek kötelmi jogi rendszereiben. Az összehasonlító és jogdogmatikai kutatásmódszertan alkalmazása mellett a téma feldolgozása során elvárás a jogtörténeti és empirikus vizsgálatok végzése.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség, jogtudományi (MA szintű, dr. jur.) diploma
 • Doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga és a szakirodalom készségszintű olvasása valamint szakmai előadások megtartásának készsége angol nyelven
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • Azonos vagy hasonló témájú PhD-disszertációs témával rendelkezők
 • Közgazdasági végzettséggel is rendelkezők
 • További magabiztos nyelvtudással rendelkezők
 • A szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza korábbi publikációinak listáját is
 • 3-5 oldalas kutatási tervet, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét 
 • A legjobbnak tartott magyar és (ha már van) világnyelven írt publikációja elektronikus példányát
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • Nyelvtudást igazoló okiratok másolatát
 •  Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. július 13.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni dr. Gárdos-Orosz Fruzsina igazgató részére az orosz.fruzsina@tk.mta.hu email címre, valamint a JTI.Titkarsag@tk.mta.hu  email címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató JOG/2018.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2018. július 24.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik.

A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja:

2018. július 19. (csütörtök) 10.00 (alternatív időpontok biztosítására nincs lehetőség).

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről.     

A munkakör 2018. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével – megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, MTA TK JTI intézetigazgató

e-mail: orosz.fruzsina@tk.mta.hu