Fiatal kutató álláspályázat, 2020

A Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói

közalkalmazotti munkakör betöltésére a TK Jogtudományi Intézetébe

 

Feladatkör:

 • tudományos kutatómunka végzése a Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztályon az osztályvezető irányításával;
 • a kutatáshoz kapcsolódó kutatói feladatok (szakirodalom feltárása, adatgyűjtés, adatelemzés) végzése,
 • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

 

Kutatási téma: A joggal kapcsolatos társadalmi attitűdök kutatása

A fiatal kutató feladata, hogy kövesse és közvetítse a jogszociológia tudományterületén megjelenő újdonságokat, különös tekintettel az utóbbi évek törekvéseire egy specifikusan európai jogszociológia megteremtése vonatkozásában, amely az európai társadalmakra jellemző jelenségekre fókuszál és módszertani szempontból az empirikus és a kvalitatív kutatások előnyeinek ötvözésére törekszik. Ez egyrészről elméleti munkát jelent, különös tekintettel a jogi kultúra fogalmában rejlő számos értelmezési lehetőségre.

Másrészt alapvető elvárás a fiatal kutató bekapcsolódása a Jogtudományi Intézetben már zajló jogszociológiai kutatásokba, így az Intézet kutatási projektjeiben korábban már elvégzett adatfelvételek adatainak feldolgozása és esetlegesen kvalitatív módszerekkel történő további adatgyűjtés is.

 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség jogász szakon;  
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 35 év azzal, hogy a fiatal kutatói álláshelyen történő foglalkoztatást a pályázó 35. életévének betöltése előtt meg kell kezdeni.

A 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Az álláshelyekre pályázhatnak újonnan végzett diplomások vagy olyan foglalkoztatottak, akiknek a jogviszonya legkésőbb a foglalkoztatás tervezett időpontjáig megszűnik.

 

Előnyt jelent:

 • szociológus végzettség vagy kutatói tapasztalat;
 • jogszociológiai kutatásokban szerzett tapasztalat;
 • magas szintű statisztikai ismeretek.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2-4 oldalas kutatási tervet egy lehetséges attitűdkutatás vizsgálatról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

A pályázati eljárás magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályainak tájékoztatója, megismerhető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

 

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. július 17.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. július 27.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni rekasi.janos@tk.mta.hu e- mail címre.

Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/2020/JTI

 

A pályázat elbírálásnak módja:

Az elbírálás a beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A meghallgatás várható időpontja: 2020. július 20-24. között.  

A szóbeli elbeszélgetés megtartására a SARS-CoV-2 okozta járványra tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet.

 

A fiatal kutató jogállására, foglalkoztatására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2019. számú, az ELKH elnöke által kiadott határozatban előírt rendelkezések az irányadók. Indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

 

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökének 7/2019. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a https://tk.mta.hu/uploads/files/FIKU-elnoeki_hatarozat-7_2019.pdf linkről.

 

A munkakör 2020. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően 1 + 2 évvel meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

 

A munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina ad az orosz.fruzsina@tk.mta.hu e-mail címen keresztül.