Ződi Zsolt

Ződi Zsolt
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: intézeti szoftver- és elektronikus hírlevélfelelős
 • E-mail: zodi.zsolt@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5140
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.37.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Jogi adatbázisok és a jogi forráskutatási tevékenység jogelméleti kérdései
 • A korábbi esetekkel való érvelés mintázatai a magyar bíróságokon
 • Bírói jog (döntvényi jog) a kontinentális jogrendszerekben
 • A jogi eljárás nyelvi aspektusai; a jogi szövegek szövegnyelvészeti aspektusai
 • A közadatok újrahasznosítása Magyarországon
Kiemelt publikációk
 1. Alkalmas-e a Google jogi problémák megoldására? In: Szabó Miklós (szerk.) A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2015. pp. 283-296.
 2. Jogirodalomra történő hivatkozás a bíróságok ítéleteiben: A jogtudomány és a „népi dogmatika” MTA LAW WORKING PAPERS 2015:(18) pp. 1-10. (2015)
 3. Citations of Previous Decisions, and the Quality of Judicial Reasoning ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 2015:(2-3) pp. 129-148. (2015)
 4. Precedenskövetés és jogszabály-értelmezés ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY LV:(3) pp. 60-85. (2014)
 5. A korábbi esetekre történő hivatkozások mintázatai a magyar bíróságok ítéleteiben MTA LAW WORKING PAPERS 2014:(1) pp. 1-55. (2014)
 6. Búcsú a kollégiumi véleménytől? MAGYAR JOG 64:(11) pp. 609-623. (2014)
 7. Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás: Gépek a jogban Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. 224 p.
 8. A Google, a jogi adatbázisok és a szöveg számítógépes uralásának három módja INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 46: pp. 175-178. (2011)
 9. Search Engines and Legal Research STUDIA IURIDICA AUCTORITATE UNIVERSITATIS PECS PUBLICATA 144: pp. 245-264. (2010)
 10. Erény és tudomány - Somló Bódog állam-, és jogbölcseleti munkássága In: Loss Sándor - Szabadfalvi József (szerk.): Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből: Pulszky, Pikler, Somló, Moór, Horváth, Bibó. 310 p. Miskolc: Bíbor Kiadó, 1995. pp. 63-141.
Projektek
 1. OTKA 116979 kutatás: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései. A kutatás célja, hogy a forgalomirányító szolgáltatások technikai, gazdasági, kulturális jelentőségének interdiszciplináris elemzésével feltárja az e szolgáltatások működéséből eredő társadalmi kockázatokat, és javaslatokat tegyen e szolgáltatások jogi környezetének, valamint egyéb szakpolitikai eszközeinek kialakítására. A kutatásban elsősorban a keresőszolgáltatásokra koncentrálok.
 2. OTKA 12172 kutatás: A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai. A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére. A jogi eljárások tisztességes volta és a joghoz való hozzáférés esélye a nyelv dimenziójában is értelmezhető. Feltevésünk szerint a jogi eljárásban zajló sorozatos intralingvális átfordítások (a laikus és a jogi nyelv kódja között) jelentősen rontják a laikusok esélyeit annak megértésében, hogy mi zajlik az eljárás folyamán, így növelik kiszolgáltatottságukat, csökkentik a joghoz való hozzáférésüket. A kutatás célja a nyelvhasználati akadályok feltárása és javaslatok megfogalmazása ezek eltávolítására. A kutatásban az interneten található jogi információk nyelvi aspektusait vizsgálom.
 3. Az Európai Bizottság „Transnational projects on promoting the quality of the national justice systems” c. pályázatán kutatás "Handle with care: assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice" címmel. A kutatás célja a bírói határozatok minőségi mérési módszereinek összehasonlító elemzése öt EU országban. A kutatásban a bírói határozatok szerkesztésével, szövegnyelvészeti, stiláris és hivatkozási aspektusaival foglalkozom.