A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya

Előzmények | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya több évtizedes, szakmai sikerekben gazdag előzményekre tekint vissza. Az osztály kutatói által gondozott főbb területek már az intézet kutatási profiljának átalakítását megelőzően is nagy hangsúllyal jelentek meg a kutatóhely tevékenységében. Az előző generációk munkásságának köszönhetően számos nagy hatású kutatási eredmény járult hozzá a hazai és nemzetközi tudományos diskurzushoz. Az elmúlt évtizedekben felhalmozott tudás kiemelkedő színvonalát és elismertségét jelzi, hogy az osztály elődeiként működő szervezeti egységek több munkatársa idővel nemzetközi állandó vagy választott bírói fórumok – köztük a Nemzetközi Bíróság – tagjainak sorába léphetett. 2013 szeptemberétől az osztály legjobb hagyományainak szem előtt tartásával, de megújult személyi összetétellel és kutatási irányokkal folytatja tevékenységét.

Személyi állomány | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya jelenleg húsz kutatót tömörít, mellyel az intézet legnagyobb szervezeti egységének tekinthető. A személyi állomány csaknem teljes egészében tudományosan minősített, a még nem minősített munkatársak fokozatszerzése a közeli jövőben várható. Feltétlenül említést érdemel, hogy a kutatóhely mindkét akadémikusa az osztály kollektívájának tagjaként végzi munkáját. Az osztály kutatóinak szakmai tevékenységével kapcsolatos részletes információk az egyéni adatlapokon olvashatók.

Kutatási területek | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya, létszámával egyenes arányban, a kutatási területek rendkívül széles körének gondozásáért felelős. E területek között – az intézet megújult kutatási profiljával és az osztály elnevezésével összhangban – kiemelt helyet foglalnak el a nemzetközi jog, az Európai Unió joga és a belső jog viszonyával foglalkozó klasszikus elméleti és gyakorlatorientált, a jogterületek sokaságán átívelő kutatások. Ez a komplex viszony köztudottan a magyar alkotmányos berendezkedés problematikus területei közé tartozik, amely körülmény folyamatos jelleggel napirenden tartja a téma tudományos igényű vizsgálatának szükségességét. Különös aktualitást kölcsönöz továbbá az e tárgyban végzett munkának a nemzetközi jog egyes területeinek rohamos fejlődése, az európai integráció elmélyülése, valamint a hazai szabályozási környezet közelmúltban kezdődött és napjainkban is tartó átalakulása.

Az osztály kutatói – a szervezeti egység elsődleges kutatási feladata mellett – egyéb kutatási témákkal is foglalkoznak. Ezek a konkrét témák olykor elválaszthatatlanul összefonódnak az imént említett fő kutatási iránnyal, máskor hatékonyan kiegészítik és megerősítik azt. A nemzetközi jogot érintően, ide sorolhatók a nemzetközi béke és biztonság jogi aspektusait, a nemzetközi szervezetek – például az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Kereskedelmi Világszervezet – működését és reformját, a nemzetközi viták bírói rendezését, az államok keletkezését és az államutódlást, az emberi jogok és a kisebbségek nemzetközi védelmét, a nemzetközi büntetőjogot, az átmeneti igazságszolgáltatást, a korrupció elleni fellépést, az állampolgárság és a hontalanság elméleti és gyakorlati vonatkozásait, a nemzetközi környezetvédelmi jogot, a nukleáris jogot, és a nemzetközi jog forrásait és történetét középpontba állító kutatások.

Az Európai Unió joga és a nemzetközi magánjog területén, az osztály kutatói kiterjedt kutatások keretében vizsgálják az uniós jogalanyiságot, az elmélyülő integráció, a tagállami szuverenitás és a nemzeti érdekek viszonyát, az európai közjogi rendszerben tetten érhető föderatív elemeket, az alapjogok védelmét és a menekültpolitikát, az európai ombudsman szerepét, az Európai Unió tágabb értelemben vett versenyjogát, gazdasági és pénzügyi, költségvetési és környezetvédelmi politikáját, kereskedelmi jogát, polgári eljárásjogát és nemzetközi kollíziós jogát, az európai bűnügyi együttműködést rendező előírásokat, a közszolgáltatások és az új technológiák szabályozását, és az európai jogrendszer bizonyos elméleti kérdéseit.

Kiemelendő, hogy a kutatási feladatok ellátása során az osztály munkatársai, a lehetőségekhez mérten, nagy hangsúlyt fektetnek az összehasonlító módszer alkalmazására, ideértve a kelet-közép-európai térség tapasztalatainak figyelemmel kísérését is. Ez az eljárás érdemben hozzájárul a hazai jogrendszert érintő megállapítások tudományos megalapozásához, és fontos biztosítékául szolgál az osztályon elért kutatási eredmények társadalmi és gazdasági hasznosíthatóságának.

Kutatócsoportok és pályázati tevékenység | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztályának kutatói törekednek a feladatok – osztályon belüli és osztályok vagy intézetek közötti – kutatócsoportok keretében történő ellátására, továbbá aktívan keresik a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket. A kutatócsoportok szakmai tevékenységével és az egyes pályázati úton finanszírozott kutatási projektekkel kapcsolatos részletes információk a kutatócsoportok és a projektek oldalain olvashatók.

Tudományos közéleti és szakértői tevékenység | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztályának kutatói megbecsült résztvevői a tudományos közéletnek belföldön és külföldön egyaránt. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaságban viselnek tisztséget és tagságot, több folyóirat szerkesztőségében és szerkesztőbizottságában hasznosítják szakmai tapasztalataikat, valamint rendszeresen készítenek szakértői véleményeket hazai és nemzetközi, kormányzati és nem kormányzati felkérések nyomán. Tevékenységük elismerését az elnyert szakmai díjak és kitüntetések nagy száma is meggyőzően bizonyítja.

Kutatócsoportok |  Az osztály kutatói az alábbi kutatócsoportokban vesznek részt:

Nagyobb projektek, pályázatok |  Az osztály – egyes kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi projektjeiben képviselteti magát:

Az osztály a Társadalomtudományi Kutatóközpont szintjén megvalósuló projektek közül az alábbiakban vesz részt:

Az osztály kutatói a jelentősebb intézményen kívüli kutatások közül az alábbiakban vesz részt:

 

___________________

Osztályvezető

___________________