Tudnivalók új munkatársaknak

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja 4 intézetből áll: a Jogtudományi Intézetből, a Kisebbségkutató Intézetből, a Politikatudományi Intézetből és a Szociológiai Intézetből. Jogi személyiséggel a Kutatóközpont rendelkezik, gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv. Székhelye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. Levelezési címe: 1453 Budapest Pf. 25. (a Kutatóközpontnál és Jogtudományi Intézetnél egyaránt). A Kutatóközpont élén a főigazgató áll. Az intézetek a Kutatóközpont alapvető kutatási egységei, amelyek élén igazgató áll. Az intézetek osztályokra tagozódnak, minden kutató tagja egy tudományos osztálynak. A Jogtudományi Intézet osztályai a következők: Alkotmányosság és Jogállamiság Kutatásának OsztályaA Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások OsztályaPiacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya.

Az intézet állományába történő belépéskor a kutató belépőkártyát igényel, amely az MTA Humán Tudományok Kutatóközpontjába és egyes központi helyiségeibe való belépésre (Nádor utca) is feljogosít. A belépőkártyát a munkaügyi osztály munkatársától (egedi.ildiko@tk.mta.hu) lehet igényelni (fénykép, név, intézetre vonatkozó adatok megadásával). Erkölcsi bizonyítvány becsatolása szükséges a jelentkezéshez. Külföldi kutatónak TB-kártyát és adóazonosító jelet kell igényelnie a munkaügyi osztály munkatársánál (egedi.ildiko@tk.mta.hu). A külföldi kutatónak magyar bankszámlával is rendelkeznie kell a jogszabályok szerint. A kutatói szobájának kulcsa, valamint TK-s email-címe a Jogtudományi Intézet titkárságán (JTI.Titkarsag@tk.mta.hu) szerezhető be. A honlapon megjelenítendő információkat a kutató magyar és angol nyelven (külföldi kutató esetén csak angol nyelven) elküldi a Jogtudományi Intézet honlapfelelősének (bodnar.kriszta@tk.mta.hu), aki a kutatóról fényképet is készít. A szabadságolási időszak kiírására a Jogtudományi Intézet titkárságán (JTI.Titkarsag@tk.mta.hu) van mód egy erre rendszeresített blokkfüzetben.

Az intézetben főállásban, kutatói munkakörben foglalkoztatott munkavállalók egyetemükön adminisztratív tisztséget nem viselhetnek, azaz nem lehetnek tanszékvezetők, dékánhelyettesek, dékánok, illetve más vezető beosztású alkalmazottak. A kutató az összeférhetetlenséget köteles megszüntetni. A részállásban foglalkoztatottak e szabály alól mentesülnek.

A teljes állásban foglalkoztatott közalkalmazottak kedden és csütörtökön tartózkodnak az intézetben, ezek az ún. intézeti napok. A négyórás (félállású) jogviszonyban foglalkoztatott kollégák jelenléti kötelezettsége csak a csütörtöki napokra terjed ki. Az intézeti napokon hat órát kell igazoltan az intézetben tölteni, a kutató a jelenléti íven tünteti fel érkezésének és távozásának pontos idejét, amelyet aláírásával igazol.

Minden intézeti kutató kötelezettsége, hogy csütörtökönként részt vegyen a szokásos heti egyszeri rendezvényünkön, amely délelőtt 10 és 12 óra között kerül megrendezésre (a magyarul nem beszélő kutató a magyar nyelvű alkalmakon nem köteles részt venni). Ezekről a rendezvényekről további részletek olvashatók itt: http://jog.tk.mta.hu/rendezvenyi-mufaji-utmutato.

A Jogtudományi Intézet minden kutatójának munkaköri leírásában szerepel, hogy évente egy eredeti (azaz máshol még nem publikált) tanulmányt köteles felajánlani az Állam- és Jogtudomány című periodika számára, amely a Jogtudományi Intézet folyóirata. A kéziratokat az ajttan@tk.mta.hu email-címre kell eljuttatni. A szerkesztői útmutató a Jogtudományi Intézet honlapján található. A folyóirat anonim lektorált (double blind peer reviewed) folyóirat, ami azt jelenti, hogy a szerzők anonimizált munkáját két olyan szakértő kolléga fogja véleményezni, akiknek a személyét a szerkesztőség a szerző számára szintén nem fedi fel. Minden munkatárs munkaköri kötelessége, hogy a beérkező tanulmányok véleményezésében részt vegyen, ha a beérkező kézirat illeszkedik a szakterületéhez.

Az intézet kutatói OTKA- és egyéb pályázatokat csak intézeti munkatársként nyújthatnak be, és részt vevő kutatóként is csak olyan pályázatban vesznek részt, amely intézeti, esetleg kutatóközponti keretek között kerül benyújtásra. Ettől eltérés főigazgatói engedély alapján lehetséges. A kutatók jogosultak a Kutatóközpont által kiírt pályázatokat, így a rendszeresen megjelenő nyelvi lektorálási és konferencia-részvételi pályázatokat benyújtani. A pályázat benyújtására az intranet rendszeren keresztül van lehetőség.

A kutatáshoz szükséges feltételek biztosítása érdekében minden intézeti gépen elérhető a HVG-ORAC jogi adatbázisa, amely egyben időgépes jogszabálytár és digitalizált folyóirattár is. Az intézeti gépeken továbbá külföldi adatbázisok is elérhetők (EBSCO, JSTOR, HeinOnline), amelyek a külföldi megjelenésű folyóiratokhoz és egyes monográfiákhoz való hozzáférést biztosítják. Minden kutatónak ingyenes belépő jár a CEU könyvtárába és az Országgyűlési Könyvtárba.

Pontszámítás, kutatói értékelés

Az éves beszámoló alapján valamennyi kutató pontszámot kap az éves teljesítményére. A kutatónak a besorolása szerinti pontszámot el kell érnie, félállásúakra a teljes állásúakra vonatkozó pontszámok 75%-a alkalmazandó. A pontszámok kiszámítását egy szabályzatba foglalt táblázat segítségével a Kutatóközpont Teljesítményértékelő Bizottsága végzi. A teljes állású munkatársakra jelenleg az alábbiak vonatkoznak:

Tudományos segédmunkatárs esetén a minimum pontszám 20, az elvárt pontszám 40.

Tudományos munkatárs esetén a minimum pontszám 30, az elvárt pontszám 60.

Tudományos főmunkatárs esetén a minimum pontszám 40, az elvárt pontszám 80.

Tudományos tanácsadó esetén a minimum pontszám 50, az elvárt pontszám 100.

Kutatóprofesszor esetén a minimum pontszám 60, az elvárt pontszám 120.

 

Kivonat a pontértékekről (több szerző esetén arányosan kevesebb a pontszám):

 • vezető folyóiratban (Thomson Reuters lista – Social Sciences Citation Index) megjelent tanulmány: 30+(10 X IP) (impakt faktor) – ha kis terjedelmű: 15+(10 X IP)

 • referált nemzetközi folyóiratban megjelent szakcikk: 24 – ha kis terjedelmű: 12

 • referált külföldi folyóiratban megjelent szakcikk: 12 – ha kis terjedelmű: 6

 • nem referált külföldi folyóiratban megjelent szakcikk: 6 – ha kis terjedelmű: 3

 • szakkönyv (monográfia): vezető kiadónál: 144, világnyelven publikáló kiadó: 96, nem világnyelven publikáló kiadó: 48

 • könyvrészlet: vezető kiadónál: 24, világnyelven publikáló kiadó: 18, nem világnyelven publikáló kiadó: 9

 • hazai (magyar) folyóiratcikk: referált: 6, nem referált: 2

 • hazai (magyar) monográfia: lektorált: 30, nem lektorált: 10

 • hazai (magyar) könyvrészlet: lektorált: 6, nem lektorált: 2

 • szakkönyv szerkesztése: lektorált: 6, nem lektorált: 2

 • hivatkozás IP-faktoros folyóiratban: nemzetközi – 4, hazai – 1

 • hivatkozás szakfolyóiratban, könyvben, könyvfejezetben: nemzetközi – 2, hazai 1

 • előadás konferencián tanulmánnyal: nemzetközi – 4, hazai – 2

 • előadás tanulmány nélkül: nemzetközi – 1, hazai – 0,5

 • vezető tisztség szakmai szervezetben: nemzetközi – 6, hazai – 2

 • szerkesztő Thomson Reuters-folyóiratnál: nemzetközi 18

 • szerkesztő egyéb folyóiratnál: nemzetközi – 12, hazai – 6

 • pályázatok véleményezése, zsűrizése: nemzetközi – 3, hazai – 1

 • TK vagy intézet kiemelt csoportos projektjének vezetése: 10, részvétel: 2

 • PhD-értekezés sikeres védése: 10

 • DSc cím megszerzése: 25