MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Pálné Kovács Ilona: Az önkormányzati rendszer és a területi közigazgatás átalakulása 2010-2013.

2014/02
Az 1990-ben az önkormányzatoknak adott erős közjogi felhatalmazás materiális eszközökkel való kiüresítése lényegében a rendszerváltást követő kormányok mindegyikének jellemzője volt, mégis a jelenlegi kormány lépte át a Rubicont. Az Alaptörvényt és az új önkormányzati törvényt átható neowéberiánus, „jó állam” eszmény lépett a korábbi neoliberális „jó kormányzás” helyébe, amit elsősorban a konzervatív ideológiai, illetve politikai értékrend motivált, s nem az önkormányzati szférában is megjelent válság kezelésének szükségessége. Az átalakítás lényege a centralizáció, az állam illetve a központi szintű kormányzati szervek irányító, ellenőrző szerepének megerősítése és közvetlen közszolgáltató funkciókkal való kibővítése, ami a helyi önkormányzati rendszer funkcióinak jelentős csökkenésével, mozgásterének szűkülésével, önállóságának csorbulásával járt együtt.

Ződi Zsolt: A korábbi esetekre történő hivatkozások mintázatai a magyar bíróságok ítéleteiben

2014/01
A tanulmány egy közel egy évig tartó kutatás eredményeit foglalja össze, amelyet a Bírósági Határozatok Gyűjteménye (BHGY) több, mint 60 000 ítéletet felölelő adatbázisán végeztünk el. A kutatás célja a korábbi bírósági ítéletekre történő hivatkozások mintázatainak megismerése, és magyar bírói gyakorlat "precedens-vezéreltségének" feltárása volt. A dolgozat, a bevezető módszertani fejezet után három részre tagolódik. Az első rész a precedensjog és a precedensek természetét, a kontinentális, valamint a magyar bírói gyakorlat esetre történő hivatkozásainak elméleti kereteit és a kettő különbségét mutatja be. A második rész a 2007 és 2012 között a BHGY-ben publikált ítélethalmaz számítógéppel feltárt statisztikai összefüggéseit ismerteti. Végül a harmadik részben egy kisebb, 520 ítéletet felölelő mintán végzett kvalitatív kutatás eredményeit ismertetjük. Ebben a részben olyan elolvasást és értelmezést igénylő kérdésekre kerestük a választ, mint hogy milyen szövegösszefüggésekben használják a bírák a korábbi ítéleteket, és hogyan építik be ezeket érvelésükbe.