MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

András Schweitzer: Ideas for Containment? World War Two American and British Confederation Plans for Postwar East-Central Europe

2019/08
At an early stage of the Second World War American and British post-war planners were preparing and discussing confederation schemes for the small states of East-Central Europe. As a tangible outcome and a first step toward the establishment of a wider regional union after the war a Czechoslovak-Polish treaty was signed in January 1942 in London by Edvard Beneš and Wladyslaw Sikorki, the respective heads of governments in exile. According to the available (quite scarce and largely Cold-war focused) literature the project was gradually abandoned mainly because Beneš and the Western powers did not want to antagonize their Soviet ally, which soon held the region under its control. The paper focuses on the emergence and development of these plans. It aims to revisit the question of their origin and the reasons why they were gradually abandoned. Based on British and American archival sources (mainly: policy documents of the British Foreign Office and minutes of the American Advisory Committee on Postwar Foreign Policy) it seems clear that diplomats in London and Washington were soon confronted with severe challenges. Before Soviet adversity was even expressed they found that the interested East-Central European political elites were not able to harmonize their postwar ideas, because of other perceived conflicting national interests. Although a confederation arrangement would have clearly benefited the USA, Britain, and all Western-friendly, democratic East-Central European political movements, after much deliberation and collaboration no such detailed plan was worked out by the parties. While Soviet intervention had its effects, this failure was in part due to the fact that the pre-war regional arrangements frequently violated the principle of self-determination and formed the basis of serious grievances and disputes. American and British planners sought to ease these tensions, which had been exploited by Germany and the Soviet Union, by suggesting border corrections. However some of these would have meant taking away territories from “friendly” states and/or rewarding “enemies”, which was hardly attainable politically after the war. Thus, controversies of the peace settlement system that followed the first world war became a factor not only for the outbreak of the second but also for the failure of US and British policy makers to effectively oppose Soviet control over East-Central Europe afterwards.

Pongrácz Alex: Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918–1938

2019/07
A korábban hagyományosnak nevezhető – 1648-tól érvényesülő – szuverenitásortodoxiát nemcsak a napjainkban mindinkább kiteljesedő globalizációs és regionalizációs tendenciák kezdik ki, hanem a nemzetállami konstrukcióval szemben megfogalmazódó tradicionális, tehát a kisebbségben lévő nemzetiségek, nemzeti közösségek részéről felmerülő emancipálódási törekvések is. A tanulmány ennek egyik példájaként tekinti át a két világháború között, az első Csehszlovák Köztársaság impériuma idején megvalósuló szlovák, valamint magyar autonómiatörekvéseket.

Isaios: Kleónymos hagyatékáról (Fordította: Könczöl Miklós)

2019/06
„Kleónymos halálát követően az unokaöccsei – mint törvényes örökösök – keresetet indítanak a hagyatékért. Elismerik, hogy a végrendelet, amelyet Pherenikos, Simón és Poseidippos velük szemben fölmutat, valódi, és Kleónymos akkor írta és helyezte letétbe a hatóságoknál, mikor haragban volt az ő gyámjukkal, Deiniasszal. Azt állítják azonban, hogy ezt követően megpróbálta visszavonni a végrendeletét, miután azonban elküldött az astynomosért, váratlanul meghalt. Polyarchos viszont, az ő nagyapjuk, s Kleónymos apja, meghagyta az utóbbinak, hogy ha bármi történnék vele, rájuk hagyja a vagyonát. Az ügyállás a peres feleknek köszönhetően kettős meghatározás: az egyik az eredeti végrendeletre hivatkozik, a másik Kleónymos utolsó cselekedeteire, állítva, hogy az elküldött a tisztviselőért, hogy visszavonja azt.”

Nagy Alíz: Az illiberális állampolgárság intézményrendszere

2019/05
A tanulmányban amellett érvelek, hogy az állampolgárság intézménye a magyarországi illiberális fordulat következményeképpen átalakult. Így az állampolgárság már nem csupán az egyén és az állam közötti kapcsolatot fedi le, hanem az illiberális állampolgárság koncepciója egy közbenső közvetítő intézményrendszer beiktatásával, az állampolgárokkal kapcsolatot tartó, a magyar kormánytól függő helyzetben tartott szervezeteken keresztül valósul meg.

Ziegler Dezső Tamás: Az akadémiai szabadság elvének közvetlen alkalmazhatósága az EU jogában

2019/04
Az akadémiai szabadság kérdése az EU jogával összefüggésben egy kevésbé tárgyalt terület a szakirodalomban. Ennek a legfőbb oka, hogy az EU politikáinak rendszerében a felsőoktatás, illetve a kutatás szabályozása olyan kérdések, melyre az EU-nak a legtöbb esetben csupán támogató hatásköre van. Az EU jelenlegi gyakorlata alapján csupán azokban az esetekben jár el az akadémiai szabadság megsértése esetén, ahol egyértelműsíthető a hatáskör (mint például a belső piachoz kötődő esetekben), támogató hatáskör esetén nem. Ebből azt a téves következtetést lehetne levonni, hogy az akadémiai szabadság megsértése egyéb esetben jogszerű lehet. Ez ugyanakkor téves: politikai okokból képzéseket betiltani, vagy kutatóintézeteket leépíteni ugyanúgy tilos, mint piaci alapon működő egyetemek működését ellehetetleníteni. Ennek pedig az az oka, hogy a hasonló kérdéseket nem policy problémaként, hanem alapjogokkal összefüggő anomáliaként kell, vagy legalábbis, kellene kezelni.

Zsolt Körtvélyesi: Game of Norms: Law, Interpretation, and the Realms in Game of Thrones

2019/03
In this paper I will use Game of Thrones (the TV series) and its oath of the Night’s Watch to discuss some basic questions related to the nature and functioning of law. This will serve a dual goal: assessing the concept of law used in the series (making the paper part of a long-thriving academic field, law and literature, or law and film), but, more importantly, also to present theoretical questions in a friendly way – something I also tested in introduction to law classes. It is not easy to draw students into discussing questions of the right interpretation or functionalist understandings, but by driving them to a friendly (if deadly) territory, one can engage with them and show how the discussion is intimately related to fundamental dilemmas of legal theory.

Simon István: A magyar pénzügyi alkotmányjog átalakulása

2019/02
A közösségi pénzügyek alkotmányos alapjait lényegesen átalakító új alkotmány, Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén lépett hatályba. Az Alaptörvény pénzügyi tárgyú rendelkezései meghatározzák a társadalom működéséhez szükséges gazdasági-pénzügyi intézményeket, a pénz- és vagyongazdálkodás lényeges szabályait, valamint a közterhek alapvető elosztási szabályait. Az Alaptörvény számos konfliktust okozott; a kritikusok vitatták szükségességét, megalapozottságát és legitimitását. Ezért erre is figyelemmel vázolom fel a szabályok értelmét, ahogy én látom, és érvelek a szabályozás indokoltsága mellett.

Kazsamér Katalin Enikő: A közigazgatási jogorvoslati rendszer és a jogvédelem hatékonyságát elősegítő tényezők a változások mentén

2019/01
A tanulmány központi témáját a jogvédelem és az annak részeként megjelenő jogorvoslati rendszer hatékonyságát növelő tényezők vizsgálata képezi, összhangban a kutatási szak készültségi állapotával. A 2018-as év jelentős változást hozott a közigazgatási jogban, így a téma aktualitását ez szolgáltatja amellett, hogy a nemzetközi színtéren is átalakulások vannak folyamatban. Ezzel összefüggésben merül fel kérdésként, hogy nemzetközi tendenciának tekinthető-e ez a folyamat. Ennek megválaszolására ebben a tanulmányban kizárólag annyiban vállalkozom, hogy több ponton megkísérlem a magyar megoldásokat összehasonlítani az osztrák eredményekkel, ezzel hozzájárulni a kérdéshez, hogy követhető iránynak tekinthető-e Ausztria közigazgatási joga Magyarország számára a jövőben.

Virág Csaba: Észrevételek Vadász Viktor „Krízis a bírósági igazgatásban?” című írásához

2018/17
A szerző „Krízis a bírósági igazgatásban?” című tanulmányában a 2011. évi bírósági igazgatási modell megújítása folytán létrejött alkotmányos és sarkalatos törvényben (2011. évi CLXI. törvény: Bszi.) rögzített rendelkezéseket vizsgálja és adja azok pontszerű kritikáját. Tanulmányában kérdésként veti fel, hogy krízisben van-e a bírósági igazgatás, azonban az igenlő választ kiindulási alapvetésként kezeli. A mű deklarált vitaindító jellege okán fontos, hogy alapvető felvetéseit tényszerű, érzelmektől és mű egyes részeiben megjelenő személyeskedéstől mentes szakmai diskurzus mentén gondoljuk át.

Szilágyi Emese: A kommunikációs alapjogok általános értelmezése és alkalmazása a rendes bírósági és az alkotmánybírósági gyakorlatban – a bírói kezdeményezések és az alkotmányjogi panaszos ügyek tapasztalatai

2018/16
Az írás abból a hipotézisből indul ki, hogy a véleménynyilvánítási szabadság alkotmánybírósági értelmezése jelentős orientáló szereppel bír a rendes bírósági gyakorlatban. Az írás elsődleges fókuszát az új alkotmánybírósági törvény 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz jelenti, azonban a kutatás módszertanából adódóan nem kizárólagosan panaszeljárásban született alkotmánybírósági határozatokat dolgoz fel.

Kukorelli István – Milánkovich András – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Népszavazási jogorvoslatok – a modellváltás tapasztalatai

2018/15
Kiinduló feltevésünk az, hogy a népszavazásokkal kapcsolatban a valódi alkotmányjogi panasz bevezetése eljárási tekintetben számottevő változást eredményezett, a hatás mégsem olyan mértékű, mint az egész jogrendszerre vetítve. Bár a teljes alkotmányos struktúrára nézve a valódi alkotmányjogi panasz következményei rendkívüliek, a népszavazási jogorvoslatok esetében ezt a hatást mérsékeltebbnek látjuk. A jogorvoslat eljárásrendjének átalakításával párhuzamosan a népszavazási ügyekben egyre inkább pragmatikus érveléseket tapasztalunk, melyek következtében egyre nehezebb olyan kérdést megfogalmazni, amely jó eséllyel hitelesítésre kerül – ráadásul gyakran nem kiszámíthatóak azok a standardok, melyek alapján az NVB, illetve a jogorvoslati fórumok határoznak népszavazási kérdésekben. A következőkben ezen állítások igazolására törekszünk a modellváltás általános tapasztalatainak felvázolásán keresztül, majd meghatározott problémacsoportok kapcsán az egyes konkrét ügyek elemzésével.

Simon István: Az Alaptörvény hatása az adójogra, különös tekintettel a magánszemélyek adózásában bekövetkezett változásokra

2018/14
Az elmúlt években számos kritika érte az új magyar pénzügyi alkotmányjog – az Alaptörvény és az ennek nyomán elfogadott pénzügyi tárgyú sarkalatos törvények – rendelkezéseit, különösen a magánszemélyek jövedelemadóztatásában bekövetkezett változásokat. A magyarországi legális (adóbevallásban szereplő) munkajövedelmek európai összehasonlításban alacsonyak – és különösen azok voltak 2010-ben –, ugyanakkor magas az adórövidítés (adóelkerülés, adókijátszás) szintje. Ezért a legális munkajövedelemből élők a változások előtt aránytalanul nagy adóterhet viseltek. A személyi jövedelemadó mellett a fogyasztási adókat is figyelembe kell venni. Amint a – tanulmányban szereplő – NAV bevallott bruttó bér (összevont adóalap) statisztikából kiderül, a nemzetgazdasági átlagbér nettó összege a létminimum másfélszerese, a harmadik „leggazdagabb” réteg (ami megfelel az egyetemi tanári fizetésnek) nettó jövedelme pedig a létminimumérték háromszorosa volt. Egy ilyen jövedelemszerkezetű országban korlátozottak a progresszív jövedelemadóztatás lehetőségei és az igazságos közteherviselésről szóló vita nagyon szűk keretek között zajlott: a legális munkajövedelmek adóztatásáról szólt. Pl. egy olyan országban, ahol 2010-ben az emberek 70 százaléka olyan háztartásban élt, amelynek nem volt megtakarítása, nehezen indokolható a munkajövedelmek és a kamatjövedelmek adóterhelésének eltérése. Az eltartottak száma meghatározza a jövedelemfelhasználás lehetőségeit, az életlehetőségeket, ezért az említett jövedelmi viszonyok között több mint indokolt volt a családi adókedvezmény bevezetése. Mindez nem azt jelenti, hogy a magyar adórendszer igazságos, pusztán azt, hogy a beavatkozások iránya pozitív volt és a legális munkajövedelemből élő úgynevezett alkalmazotti középosztály terheit – különösen a nagycsaládosokét – érezhetően könnyítette.

Vadász Viktor: Krízis a bírósági igazgatásban?

2018/13
Az elmúlt időszak közéleti és politikai hírei között az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az Országos Bírói Tanács között kialakult konfliktussal foglalkozó több cikk és interjú is megjelent. Észlelhető ezek kapcsán, hogy – részben az érintett szereplők közreműködésével, részben félremagyarázások útján – valótlanságok, esetenként csúsztatások láttak napvilágot, melyek jogászokat és nem jogászokat egyaránt tévútra vittek. Elérkezett az idő, hogy a téma visszakerüljön arra a helyre, ahová tartozik: a közjog és a nemzetközi közjog értelmezési tartományába. Abban feltehetően mindenki egyetért, hogy az igazságszolgáltatás egészének megítélése szempontjából egyáltalán nem szerencsés, ha a bírósági szervezetrendszerrel és a bíróságok igazgatásával kapcsolatos közjogi vita a politika vagy a bulvársajtó színterére kerül, fontos azonban, hogy a közérdeklődésre indokoltan számot tartó és az állampolgárok mindennapi életét is érintő kérdésekben világos beszéd és világos érvek hangozzanak el. A bíráknak tartózkodniuk kell a politikai jellegű megnyilvánulásoktól. A másik oldalról viszont minden egyes bírónak kötelessége, hogy elősegítse a bíróságok függetlenségének érvényesülését és tiszteletben tartását. A bírósági igazgatás aktuális kérdéseinek is van egy politika feletti, közjogi vetülete, amelyet ezzel az írással az ismert tényekre támaszkodva, jogi érvekkel, a jogtudomány szempontjából vizsgáltam.

Kovács Luca – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: A mulasztás jogintézménye az Alkotmánybíróság és a Kúria gyakorlatának tükrében (2012–2016)

2018/12
Tanulmányunk célja annak vizsgálata, hogy milyen módon alakult a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítása az Alkotmánybíróság és a Kúria gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követő, első négyéves időszakban. A vizsgálat középpontjában az a kérdés áll, hogy a mulasztást megállapító alkotmánybírósági és kúriai határozatokban kimutatható-e olyan, következetesen alkalmazható szempontrendszer, amely alapján az Alkotmánybíróság és a Kúria adott esetben köteles megállapítani a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet – ilyen módon gyakorlatuk is kiszámíthatóvá és a jogalkotó számára irányadóvá válik. Tézisünk szerint mindkét fórum adós maradt a törvényi rendelkezéseken túli módszertani támpontok kimunkálásával.

Kéri Veronika – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: A kampány a Kúria és az Alkotmánybíróság gyakorlatában. A 2016-os népszavazással kapcsolatos döntések elemzése

2018/11
Elemzésünkben a 2016 október 2-i „kvótanépszavazás” kapcsán vizsgáljuk a kampánnyal összefüggésben felmerülő kérdéseket a kúriai és az alkotmánybírósági gyakorlatban. 2016-ban a kampányok hagyományos alanyai (választópolgárok és politikai szervezetek) mellett először jutott kezdeményezőként sajátos szerephez a Kormány, valamint a részben kampánytevékenységet folytató helyi önkormányzatok. Kiemelésre érdemes, hogy ebben az időszakban több, kifejezetten a Kormány által kezdeményezett népszavazás jellemzőiből fakadó probléma is került a Kúria és az Alkotmánybíróság elé. A feldolgozott esetekkel összefüggésben megfogalmazható egyik legfontosabb kérdés, hogy a Kormány és a helyi önkormányzatok által folytatott kampánytevékenységgel összefüggésben alkalmazható-e az alapjogi érvelési keretrendszer – tézisünk szerint erre a válasz nemleges.

Bencze Mátyás – Kovács Ágnes: „Nem foghat helyt.” Az Alkotmánybíróság az indokolási kötelezettség teljesítéséről

2018/10
A valódi alkotmányjogi panasz bevezetése megteremtette a lehetőségét annak, hogy az Alkotmánybíróság a bírói döntések alkotmányosságának vizsgálata során a rendes bíróságok érvelésének minőségét, azaz az indokolások színvonalát is ellenőrizze. Erre alkotmányos alapot a jogállamiság követelménye, az emberi méltósághoz való jog és az ún. fair trial elv nyújt. Az Alkotmánybíróság a 7/2013. (III. 1.) számú alaphatározatában rögzítette, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog magában foglalja az indokolt bírói döntéshez való jogot is. Ennek a jogosultságnak a tartalmát és terjedelmét a testület az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában kimunkált standardoknak megfelelően jelölte ki, azaz a strasbourgi fórum jogértelmezését tartotta irányadónak. A kutatásunk során egy rövid elméleti alapvetés és a rendes bíróságok jelenlegi indokolási gyakorlatának áttekintése után az alaphatározatnak tekinthető 7/2013-as döntés „utóéletét” kívánjuk nyomon követni. Az elmúlt években számos határozat hivatkozott e döntésre, így érdemes lehet megvizsgálni, hogy milyen alkotmányos követelmények rajzolódnak ki a bírói indokolások vonatkozásában az Alkotmánybíróság gyakorlatából. A kutatás kérdése tehát a következő: mi a bírói döntések indokolásának alkotmányossági mércéje? Arra próbálunk választ keresni, hogy melyek a jól megindokolt döntés minimális feltételei, azaz hol húzódik a határ az alkotmánysértően hiányos és a megfelelő bírói indokolások között. Ennek érdekében elemeztük mindazokat a döntéseket, amelyekben a panaszos hivatkozott az indokolt bírói döntéshez való jog sérelmére.

Sólyom Péter: Alapjogok nyomában. A magyar Alkotmánybíróság esete a gyülekezési szabadsággal

2018/09
A gyülekezési jog az utóbbi évek bírósági gyakorlatának legintenzívebben értelmezett alapjogai közé tartozik. A tanulmány egyik alapkérdése, vajon ennek az intenzív gyakorlatnak mennyiben sikerült hozzájárulnia a rendes bírósági gyakorlat értelmezési problémáinak a megoldásához. Vegyes a kép, ami önmagában sem jó hír. Kétségtelen, hogy a gyülekezési jog kapcsán a rendes bírósági és az alkotmánybírósági gyakorlat már egy bő évtizede jelzi, hogy a gyülekezési törvény módosításra szorulhat. Már kezdetben is megosztott volt a szakma abban, hogy a korrekcióra szoruló törvény hatálya alatt az alkotmánybíráknak milyen szerepfelfogást kellene követniük. Az utóbbi időben három alkotmánybírói szerepfelfogás verseng egymással a testületben ezzel összefüggésben: az egyik továbbra is fenntartaná az Alkotmánybíróság meghatározó szerepét az alapjogkorlátozás tartalmi mércéinek a megállapításában, a másik felfogás e tartalmi mércék megállapításában a rendes bíróságoknak nagyobb autonómiát adna, a harmadik pedig a tartalmi mércék megállapításával kapcsolatos végső döntést a jogalkotóra hagyná. A szerepfelfogás bizonytalanságai az intenzív értelmezői gyakorlat dacára fennmaradt, különösen a 13/2016-os határozatnak köszönhetően. Ez utóbbi határozat arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a bírói függetlenséget nem tisztelő politikai peremfeltételek a bíróság egyébként még tiszteletre méltó törekvéseit is romba dönthetik.

Drinóczi Tímea: A tagállami identitás

2018/08
A tagállami identitás fogalma napjainkban alakul, lényegében a tagállami alkotmánybíróságok és legfelső bíróságok, illetve az EUB gyakorlatában, valamint e bíróságok közötti alkotmányos párbeszéd eredményeként. Pillanatnyilag nincsen többségi, kikristályosodott dogmatikai vagy elméleti álláspont a tagállami identitás mibenléte mögött, de a gyakorlat azt mutatja, hogy az alkotmány identitásáról van szó, és az örökkévalósági klauzuláknak, illetve a legfontosabb alkotmányi elveknek lehet szerepük tartalmának alakításában. A jogi értelemben alkalmazott és most formálódó tagállami identitás a mélyebb vagy a több integráció ellen hathat, aminek a következménye a „szétaprózódás”, az uniós jog elsőbbségének a megtörése. Ugyanakkor a szupranacionális és a nemzeti szint közötti alkotmányos párbeszéd különféle módozatainak felelős és együttműködő alkalmazásával e veszély úgy küszöbölhető ki, hogy a tagállami identitás védelme is megvalósulhat.

Balázsy Péter: Velünk élő tálio – a halálbüntetés napjainkban

2018/07
Európai szemmel nézve a halálbüntetés már igen távoli, inkább jogtörténeti érdekességnek számító büntetési nem. Ezzel együtt még hazánkban is akadnak olyan vélemények, amelyek a bűnözés megoldását a halálbüntetés visszaállításában látják, ennek azonban sok realitása nincs, hiszen a halálbüntetést egy sor nemzetközi egyezmény tiltja. A világ más tájain azonban napjainkban is alkalmazott – nem is feltétlenül rendkívüli – szankció a halálbüntetés. Mindez Európa közepéből távolinak tűnhet, ugyanakkor a téma mégis aktuális itthon is, hiszen a menekültügyi, idegenrendészeti hatósági és bírósági eljárásokban igen gyakran felmerül a megtorlástól való félelem, mint a hazatérést akadályozó tényező. Ebben pedig fontos szerepe lehet a halálbüntetésnek is, ezért érdemes áttekinteni, hogy a világ államai miként viszonyulnak napjainkban ezen ősi büntetési nemhez.

Somody Bernadette – Vissy Beatrix: Az alkotmánybírósági döntések rendesbírósági végrehajtása: normatív elvárások – tényleges gyakorlat

2018/06
A magyar alapjogvédelmi rendszernek több mint öt éve része a valódi alkotmányjogi panasz. Az alkotmányjogi panaszban rejlő szubjektív jogvédelmi, vagyis az egyéni jogsérelmet orvosló funkció érvényre juttatása az Alkotmánybíróság és a rendesbíróságok közös ügye. A jogorvoslat megvalósulásához a rendesbíróságnak követnie kell az alkotmánybírósági intenciókat, miközben az Alkotmánybíróság felelőssége, hogy a rendesbíróságok számára a lehetőségei szerint egyértelmű és végrehajtható iránymutatással szolgáljon. Ebben a tanulmányban ezt az együttműködést vizsgáljuk mindkét szerv szemszögéből. Így egyrészt arra keressük a választ, hogy az alkotmánybírósági határozatban foglalt rendelkezés és az annak indokául szolgáló jogi érvek hogyan alakítják a rendesbíróságok mozgásterét az alkotmányjogi panasz eredményeként megismételt eljárásban. Másrészt azt vizsgáljuk, hogy az Alkotmánybíróságnak hogyan kell alakítania a rendesbíróságok eljárását ahhoz, hogy az alkotmányjogi panasz szubjektív jogvédelmi rendeltetése érvényre jusson. Ezt követően két nagyobb egységben két különböző, egymást kiegészítő perspektívából közelítjük meg az alkotmánybírósági döntések végrehajtásának kérdését. Elsőként a két végrehajtásban érintett felsőbíróság, vagyis az Alkotmánybíróság és a Kúria hatásköreit és szerepfelfogását tekintjük át, figyelmet szentelve a magyar és az egyébként mintául szolgáló német szabályozás közötti különbségre. Ezt követően számba vesszük és példákkal is illusztráljuk azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak az alkotmánybírósági döntések szubjektív kötőereje terjedelmének a kijelölésében.

Rólunk